Matične ćelije su esencijalne za naše zdravlje, jer regenerišu naš organizam iznutra. To su gradivni elementi našeg života, koji stvaraju direktnu vezu između zdravlja vašeg deteta na rođenju i njegovog zdravlja u budućnosti.

Čitav naš organizam izgrađen je od ćelija. Čak 4.000 milijardi ćelija. Svaki organ i tkivo grade određeni tipovi ćelija koje se po obliku i funkciji razlikuju od ostalih. Ipak sve te ćelije u razviću nastaju od samo jedne. U toku razvića embriona najpre nastaje nekoliko grupa ćelija koje se mogu dalje razvijati u bilo koju vrstu ćelija. Zatim se raznim biološkim mehanizmima usmeravaju da daju određene poput ćelija krvi, kostiju, nervnog sistema i td. U tom procesu, kako plod raste, sve više ćelija se diferencira u svoj krajnji oblik gradeći organe fetusa, ali jedan mali broj ćelija zadržava taj potencijal da tokom razvića daje više vrsta ćelija. Takve ćelije nazivamo matičnim ćelijama.

Danas se u lečenju nekih bolesti mogu koristiti neke vrste matičnih ćelija, tako što se usmeravaju da daju nove ćelije određenog tipa, one koje su bolešću oštećene i na taj način regenerišu organizam baš tu gde je potrebno. Ono što predstavlja ogroman izazov je kako doći do matičnih ćelija.

Matične ćelije krvi nalaze se u krvi pupčanika pri rođenju i tada se mogu izdvojiti i sačuvati za slučaj potrebe lečenja u narednih 20 i više godina. Mogu se koristiti za dete čije su, ali i za člana porodice ukoliko postoji podudaranje. Trenutno postoji više od 85 različitih medicinskih stanja koja se mogu tretirati primenom matičnih ćelija pupčane vrpce, uključujući karcinome krvi (leukemiju). Anemija i talasemija se rutinski tretiraju transfuzijom matičnih ćelija koja se trenutno smatra najboljom opcijom lečenja. Future Health Biobank omogućava korišćenje uzoraka u Americi, Evropi i Srednjem Istoku.

Krv koja se na porođaju nakon rođenja deteta nađe u pupčaniku predstavlja bogat izvor matičnih ćelija bebe i daje nam jedinstvenu priliku da sačuvamo ove dragocene ćelije kao zalog za budućnost dece.  Posebna prednost ovih ćelija je njihova sposobnost da se preobraze u ostale vrste krvnih ćelija, što omogućava lečenje brojnih oboljenja, uključujući leukemiju. Matične ćelije iz pupčane vrpce se koriste u lečenju preko 85 medicinskih stanja, a svake godine opsežna klinička ispitivanja pokazuju napredak u tretmanu novih bolesti. Poznate su i kao “naivne” u imunskom pogledu, pa su najpoželjniji izvor matičnih ćelija za lečenje zbog male stope neželjenih efekata. U svetu je izvedeno više od 35.000 transplantacija hematopoeznih matičnih ćelija, a svake godine izvede se preko 4.500 novih.

Čuvanje matičnih ćelija obuhvata njihovo prikupljanje, obradu i skladištenje u visoko specijalizovanim bankama. Future Health Biobanka je jedna od najvećih i najakreditovanijih porodičnih banaka matičnih ćelija na svetu, a najveća i najiskusnija u Velikoj Britaniji. U Srbiji je prisutna već 11 godina. 

Uzorak krvi iz pupčanika uzet na porođaju, šalje se u Future Health banku. Tek kada dobijete potvrdu da je vaš uzorak uspešan i ogovarajućeg kvaliteta za čuvanje, dobićete uputstva za plaćanje usluge čuvanja. Kada Vaš uzorak bude uspešno obrađen i skladišten, dobićete potvrdu u pisanoj formi, odnosno sertifikat koji uključuje jedinstveni sample code (broj uzorka), broj vitalnih matičnih ćelija koje su prikupljene iz uzorka (to su CD34+ i CD45+ ćelije), rezultate mikrobiološke i analize antitela majčine krvi.

Future Health banka matičnih ćelija prema važećim preporukama dobre medicinske prakse, čuva isključivo matične ćelije koje su u prethodnom postupku prošle kroz proces izdvajanja iz pune krvi, zato što se 99,9% terapija matičnim ćelijama u svetu  vrši upravo ovakvim, već pripremljenim uzorcima. 

Čuvanje pune krvi može dovesti do ozbiljnih neželjenih reakcija i životne ugroženosti ako produkti raspada eritrocita dospeju u organizam pacijenta. 

Prema važećim preporukama dobre medicinske prakse (GMP),  ne smeju se koristiti jedinice koje sadrže eritrocite. Američki FDA izdaje dozvolu za rad samo onim bankama matičnih ćelija koje čuvaju matične ćelije koje su prethodno izdvojene i obrađene. 

U slučaju transplantacije, uzorci sačuvani u našoj banci matičnih ćelija su odmah spremni za korišćenje!

FHB je banka matičnih ćelija sa najviše akreditacija na svetu. Poseduje sve međunarodne sertifikate koji garantuju siguran kvalitet čuvanja matičnih ćelija vašeg deteta.

Jedina banka sa dve laboratorije za čuvanje matičnih ćelija: Nottingham, Velika Britanija i Châtel-Saint-Denis, Švajcarska; ima kancelarije u preko 40 zemalja.

Nezavisna kompanija-garant pruža osiguranje u slučaju nesolventnosti: Future Health Guarantee Company.

Preko 200.000 uzoraka iz 94 zemlje je uspešno obrađeno i sačuvano u proteklih 18 godina postojanja banke.

Više od 118 uzoraka do sada je povučeno i uspešno korišćeno za lečenje širom sveta, uključujući Veliku Britaniju, Evropu, Ameriku i Srednji Istok.

Ako i kada zatrebaju ćelije za lečenje Future Health Biobanka nudi dodatnu pomoć:

Future Health je jedina banka matičnih ćelija koja pruža finansijsku podršku u lečenju u iznosu od 20.000 EUR na svim evropskim klinikama.

Obezbeđujemo besplatan transport uzorka za transplantaciju do bilo koje klinike u svetu.

Uzorak koji se čuva je obrađen i spreman za transplantaciju.

Čuvaju se obrađeni uzorci sa već izdvojenim CD34+ matičnim ćelijama
Banka sa najviše akreditacija na svetu
Besplatan transport uzorka do bilo koje klinike u svetu u slučaju lečenja
20.000€ finansijske pomoći za lečenje deteta na evropskim klinikama